Produkty pro nákladní vozidla a autobusy

Truck driving towards sunset.

V zájmu udržitelnějšího systému dopravy.

Více o emisích CO₂ a nástroji VECTO

Vše, co potřebujete vědět o nových emisních normách CO₂ pro těžká vozidla a o nástroji VECTO.

Jaké jsou nové emisní normy pro CO2?

První evropská emisní norma pro oxid uhličitý (CO2) pro těžká vozidla má velmi jednoduchý cíl: radikálně snížit emise CO2 u nákladních vozů, autobusů a autokarů.

V rámci její implementace napříč celou Evropskou unií proto 14. srpna 2019 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242. Je vytvořeno tak, aby doplňovalo emisní normy pro osobní automobily a pomáhalo odvětví silniční dopravy v boji s klimatickými změnami v souladu s Pařížskou dohodou.

Podle vysvětlení Evropského parlamentu: “Toto nařízení stanovuje jasnou cestu ke snižování emisí CO2 z odvětví silniční dopravy a přispívá k dosažení závazného cíle snížit do roku 2030 vnitrostátní emise skleníkových plynů alespoň o 40 % ve srovnání s rokem 1990.”

Zpět
Obrázek ukazující, že velká nákladní vozidla mají až 70% podíl na celkových emisích z těžkých vozidel.

Velká nákladní vozidla mají až 70% podíl na celkových emisích z těžkých vozidel.

Ambiciózní cíle

Aby toho bylo možné dosáhnout, nařízení vyžaduje, aby výrobci vozidel (OEM) pro své vozy stanovili cíle pro flotilové emise CO2. Do roku 2025 budou muset snížit emise CO2 z těžkých vozidel v průměru o 15 % ve srovnání s lety 2019–2020. Do roku 2030 by pak tyto emise ve srovnání s lety 2019–2020 měly poklesnout o 30 %.

Původně se toto nařízení týkalo pouze nákladních vozidel s maximální celkovou hmotností vozidla přesahující 16 tun vyrobených od ledna 2019. Od ledna 2020 se však toto nařízení vztahuje také na lehká užitková vozidla s celkovou hmotností nad 7,5 tuny.

Nařízení se tak týká široké řady nákladních vozidel – počínaje dvounápravovými, ať už se jedná o nákladní vozy s pevným rámem nebo tahače. Tyto vozy mají až 70% podíl na celkových emisích CO2 z těžkých vozidel. Na konci roku 2022 bude toto nařízení přezkoumáno a jeho platnost bude pravděpodobně rozšířena také na autobusy, autokary a přípojná vozidla.

Cíl je jednoduchý. Podle Evropského parlamentu: “Tento postupný přístup rovněž uvedenému odvětví poskytne jasný a včasný signál, že má urychlit uvádění energeticky účinných technologií a těžkých vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trh.”

OEM výrobci, jejichž průměrné emise nebudou náležitě sníženy, budou penalizováni prostřednictvím výpůjček emisních kreditů.

Obrázek ukazující, že nákladní vozidla, autobusy a autokary mají 6% podíl na celkových emisích uhlíku v EU.

Nákladní vozidla, autobusy a autokary mají 6% podíl na celkových emisích uhlíku v EU.

Proč jsou nové emisní normy pro CO2 důležité?

Vzhledem k naší závislosti na silniční dopravě mají nákladní vozidla, autobusy a autokary 6% podíl na emisích uhlíku v celé Evropské unii. Tvoří téměř jednu čtvrtinu veškerých emisí oxidu uhličitého (CO2) ze silniční dopravy.

A množství těchto emisí má vzestupnou tendenci. Proto se zvyšují požadavky na odvětví silniční dopravy – průmysl, který je přímo závislý na fosilních palivech. Evropský parlament již prohlásil, že 25 % emisí CO₂ v EU z dopravy mají na svědomí těžká vozidla. Podle Evropské komise: “Očekává se, že bez dalších opatření vzroste v letech 2010 až 2030 podíl emisí CO2 z těžkých vozidel přibližně o 9 %.”

Navzdory těmto skutečnostem dosud neexistovalo žádné nařízení vyžadující snížení emisí CO2 u těžkých vozidel. Evropský parlament v roce 2019 došel k závěru, že takové opatření bezpochyby nutné je: “S cílem přispět k naplňování cílů Pařížské dohody je třeba urychlit přeměnu celého odvětví dopravy směrem k nulovým emisím.”

Pařížská dohoda jako součást Rámcové úmluvy OSN o klimatických změnách (UNFCCC) byla podepsána v roce 2016. Jejím záměrem je omezit nárůst globální průměrné teploty tak, aby nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. 

Nákladní vozidlo rychle projíždějící kolem čerpací stanice

Pozitivní dopad na spotřebu paliva bude přínosem pro provozovatele vozových parků.

Snižování emisí

Aby toho bylo možné dosáhnout, je nutné radikálně snížit emise oxidu uhličitého. Jestliže chce EU do roku 2050 dosáhnout 60% snížení ve srovnání s hodnotami z roku 1990, je zcela zásadní zaměřit se na těžká vozidla.

Zvyšování palivové účinnosti těžkých vozidel má kromě těchto ekologických aspektů také další přínosy. Budeme-li výrobce podporovat v tom, aby snižovali emise CO2 svých nových vozů a současně aby vyvíjeli nová vozidla s nulovými emisemi výfukových plynů, dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti evropských výrobců automobilů na globálním trhu.

Další výhody

Transparentnost, kterou toto nařízení přinese, umožní dopravním společnostem okamžitě porovnávat nabídky od různých výrobců. V případě nákupu se tak budou moci rozhodovat na základě mnohem přesnějších informací. V důsledku toho se jim sníží výdaje na palivo, které u většiny těžkých vozidel tvoří přibližně jednu třetinu (30 %) celkových provozních nákladů.

Co je nástroj VECTO a proč vznikl?

Přijít s nařízením je poměrně snadné. Avšak přijít s prostředky k jeho prosazování už tak jednoduché není. A proto se celé roky vyvíjel nástroj VECTO. Jedná se o zkratkové slovo, které znamená „Vehicle Energy Consumption Calculation Tool“ (nástroj pro výpočet energetické spotřeby vozidla). VECTO je počítačový simulační program. Vytvořila ho Evropská komise, aby bylo možné do výpočtu spotřeby paliva u těžkých vozidel zahrnout řadu parametrů a následně vypočítat také jejich emise oxidu uhličitého.

Široké spektrum vozidel

Před rokem 2019 neexistoval žádný způsob, jak přesně měřit emise výfukových plynů u nákladních vozidel. Posuzovaly se škodlivé emise jejich motorů. Avšak motor kamionu převážejícího cihly bude spotřebovávat mnohem více paliva a vytvářet mnohem více emisí než v případě, kdy tentýž motor potáhne návěs s polyuretanovou pěnou.

Jestliže nejste schopni měřit emise, jak chcete prosazovat dodržování nařízení zaměřeného na jejich snížení?

Podstatou problému, který museli zákonodárci vyřešit, je skutečnost, že na rozdíl od osobních automobilů, které jsou v základu velmi podobné a používají se srovnatelným způsobem, je situace u nákladních vozů zcela odlišná.

Podle závěrů Evropské komise existují doslova miliony různých typů těžkých vozidel. Dva modely mohou být vybaveny stejným motorem, avšak využívají odlišnou převodovku a mají jiné uspořádání náprav. Rovněž mohou mít na každé nápravě jiné pneumatiky. Na některých nápravách mohou mít jednomontáž, na jiných dvoumontáž. A samozřejmě každý z modelů může být používán k diametrálně odlišným účelům.

Simulace

Vzhledem k tomu, že VECTO je simulační nástroj, lze jej přizpůsobit konkrétním nákladním vozidlům. To znamená, že dokáže simulovat emise CO2 a spotřebu paliva jakéhokoli nákladního vozidla. Tímto způsobem lze posoudit celkové množství emisí napříč celým odvětvím. A díky tomu je možné vytvořit příslušnou legislativu a prosazovat její dodržování.

Výzkumní pracovníci došli k závěru, že řešením je modelová simulace. Ta umožní posoudit celé vozidlo, přičemž zohlední všechny hlavní komponenty, jako jsou motor, převodovka a pneumatiky, včetně způsobu, jakým je dané vozidlo používáno.

Výrobci vozidel tak budou moci své vozy posoudit ještě předtím, než je prodají. A zveřejněné informace pomohou zákazníkům, aby se při nákupu lépe orientovali.

Jak nástroj VECTO vlastně funguje?

Vehicle Energy Consumption Calculation Tool – zkráceně VECTO – je počítačový simulační program. Jakmile se do tohoto programu zadají příslušné údaje o těžkém vozidle, včetně informací o tom, jaká je konfigurace daného modelu a jak je vůz využíván, program provede simulaci a vypočítá jeho spotřebu paliva a emise CO2.

Tímto způsobem je možné získat mnohem přesnější výpočty emisí CO2 pro větší počet vozidel než provedením jednoduchého reálného testu.

Obrázek ukazující nástroj VECTO a jeho různé parametry

Obrázek ukazující nástroj VECTO a jeho různé parametry

Údaje o vozidle, které nástroj VECTO potřebuje

 • Kategorie vozidla: Jedná se o nákladní vůz s pevným rámem, nebo o tahač s návěsem?
 • Konfigurace náprav: Kolik náprav vozidlo má a které z nich jsou hnané?
 • Obecně platí, že čím více kol je poháněno, tím větší bude spotřeba paliva.
 • Hmotnost: Jaká je maximální provozní hmotnost, včetně podvozku, karoserie, motoru, provozních kapalin, paliva, řidiče a pasažérů, návěsu a nákladu? Jaká je pohotovostní hmotnost vozidla, tzn. bez řidiče, pasažérů a nákladu?
 • Pneumatiky: Jaký je jejich rozměr a koeficient valivého odporu atd.
 • Charakteristiky motoru: Jaký je zdvihový objem motoru, palivová mapa a křivka při plném zatížení?
 • Převodovka: Jaký typ převodovky a výsledný převod vozidlo používá? Jaké jsou převodové poměry a třecí ztráty?
 • Dodatečné vybavení: Jaké další vybavení je poháněno motorem vozidla, např. klimatizace, posilovač řízení, ventilátor a vzduchový kompresor, a jaký odběr energie tato zařízení mají?

Jak je vozidlo používáno

S ohledem na výpočet přesné referenční hodnoty se pro následující aspekty používá sada standardizovaných a realistických parametrů pro trasy a typy použití:

 • Chování řidiče: Jaký je typ trasy? Dálková doprava (několik zastávek a konstantní rychlost), regionální distribuce (četné zastávky, proměnlivá rychlost) nebo městský provoz (mnoho zastávek, nízká rychlost). Jakým způsobem se využívá brzdění, akcelerace a jaký je rychlostní profil? Jaká je strategie řazení?
 • Náklad: Jaká je hmotnost nákladu a kam a jakým způsobem je náklad distribuován?
 • Konfigurace vozidla: Pokud jde o nákladní vůz s pevným rámem, jaké kombinace nástavby a přívěsu lze využít?
Informační video a rychlé vysvětlení

Proč je potřeba?

Nástroj VECTO budou v brzké době využívat výrobci automobilů (OEM). Na základě získaných údajů následně vytvoří soubor informací pro zákazníka. V dealerstvích budou tyto údaje součástí prodejních systémů, aby mohli zákazníci okamžitě porovnávat výkon různých vozidel. Při koupi vozidla získají kopii souboru informací pro zákazníka pro svůj konkrétní vůz.

Nástroj VECTO rovněž OEM výrobcům umožní měřit, jak v reálném světě fungují různé technologie, které vyvíjejí, takže budou moci provádět přesné srovnání hodnot „před a po“. A samozřejmě budou schopni navázat užší spolupráci se svými dodavateli, pokud jde o nové produkty jako například pneumatiky s nízkým valivým odporem.


Stáhnout infografiku

VECTO Tirefinder (CZ)

EU VECTO Tool

Kalkulátor nákladů na palivo a emise


Zpět