Produkty pro osobní / van / 4x4 vozidla

„MarketPlace“ Podmínky užívání

1. Poskytovatel a rozsah

Poskytovatelem této platformy (dále jen “MarketPlace”) je 

Continental Barum s.r.o.

IČO: 457 88 235

Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 15057


2. Služby

Continental provozuje „MarketPlace“, platformu nabízející spotřebitelům možnost výběru mezi pneumatikami nabízenými kvalifikovanými prodejci pneumatik, kteří tyto výrobky distribuují. Informace zahrnují ceny, dostupnost výrobku a služby nabízené dealery, které se k pneumatikám vztahují.  

 

Spotřebitel, který po výběru konkrétního výrobku Continental hledá vhodného dealera, si může vybrat ze škály informací nabízených různými dealery buď manuálním vyplněním poštovního směrovacího čísla anebo na základě automatického určení polohy. Spotřebitel je přesměrován k dealerovi, jenž odpovídá provedenému výběru. Takto je spotřebitel naveden přímo do e-shopu dealera. Nemá-li dealer e-shop, může spotřebitel vyplnit své osobní údaje, aby jej dealer mohl kontaktovat.

 

3. Používání "MarketPlace"

Informace na tomto portálu jsou nezávazné a jsou zpřístupňovány pouze za informativním účelem. Jsou pouze informativní povahy a nepředstavují právně závazné nabídky, jak jsou vymezeny příslušnými právními předpisy. Výslovně se vylučuje aplikace § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Continental nepřebírá žádné záruky a neodpovídá za přesnost cen anebo jiných informací o pneumatikách.

Continental není prodejcem pneumatik a pouze umožňuje navázání kontaktu mezi kupujícím a prodávajícím. Continental není smluvním partnerem spotřebitele a nemůže být činěn odpovědným za služby ujednané mezi dealerem a spotřebitelem. Continental nezastupuje dealery. Každý dealer odpovídá za prodej pneumatik, jakož i za následné stížnosti a veškeré další záležitosti, ke kterým došlo na základě smlouvy uzavřené mezi dealerem a spotřebitelem. Continental neodpovídá za to, zda lze pneumatiky od dealerů skutečně zakoupit.

 

4. Odpovědnost

Continental je oprávněn změnit informace uvedené na platformě, jakož i popsané produkty a služby popsané, a to kdykoli a bez předchozího oznámení. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, webové stránky Continental neobsahují žádné záruky anebo označení kvality, za které by Continental výslovně či mlčky odpovídal ani s ohledem na aktuálnost, přesnost, úplnost a kvalitu informací.

Continental nepřebírá jakoukoli odpovědnost ve spojení se svými vlastními webovými stránkami. Vylučuje se odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody, nároky na odškodnění, následné škody jakéhokoli druhu a na jakémkoli právním základě vyplývající z přístupu k anebo užívání webových stránek, především ve spojení s napadení počítačového prostředí uživatele viry.

 

5. Ceny

Veškeré údaje o cenách byly Continental předloženy příslušnými dealery a odpovídá za ně tak příslušný dealer. Údaje o cenách se vztahují k pneumatice bez ráfků a zahrnují zákonem stanovenou výši DPH. Continental nezaručuje aktuální platnost cen. Vylučuje se odpovědnost Continental za přesnost cen. Spotřebiteli je vyhrazeno právo kontroly cen u vybraného dealera. Dodatečné náklady za služby (vyvažování, systém kontroly tlaku v pneumatikách atd.) lze účtovat, jsou-li nezbytné a ujednané s dealerem. 


6. Shromažďování údajů a jejich zpracování

Prohlášení Continental o ochraně údajů si lze přečíst na webových stránkách Continental.cz v sekci „Právní info & ochrana dat“.

 

7. Odkazy na jiné webové stránky

Odkazy na webové stránky třetích osob, především e-shopy jednotlivých dealerů, jsou spotřebitelům dostupné jako doplňková služba. Tyto webové stránky jsou zcela nezávislé a mimo kontrolu Continental. Continental neodpovídá za obsah žádné z těchto webových stránek třetích osob, jež lze navštívit z webových stránek Continental, a nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah, ustanovení o ochraně údajů anebo užívání těchto webových stránek. 


8. Značky a autorská práva

Značky a loga (dále jen “ochranné známky”) vyobrazené na těchto webových stránkách jsou vlastnictvím Continental a/nebo jejích holdingových anebo dceřiných společností. Žádnou z informací uvedených na webových stránkách nelze vykládat jako poskytnutí licence anebo značky. K tomu je zapotřebí výslovný písemný souhlas Continental. Neoprávněné užití těchto ochranných známek je přísně zakázáno. Continental bude vymáhat svá práva duševního vlastnictví po celém světě a to v rozsahu použitelných právních předpisů. 

Copyright © 2010 Continental AG. Všechna práva vyhrazena. Na veškeré texty, obrázky, grafiky, animace, videa, hudbu, zvuky a jiné materiály na těchto webových stránkách se vztahují autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví Continental AG a jejích dceřiných společností. Continental AG a/nebo jejím holdingovým anebo dceřiným společnostem přísluší autorské právo vybírat, koordinovat a upravovat materiály na této webové stránce. Tyto materiály nesmí být kopírovány ke komerčním účelům anebo distribuci a nesmí být ani upravovány anebo přesměrovávány na jiné webové stránky. 


9. Jiné

Smlouva uzavřená mezi Continental a spotřebitelem s odkazem na použití platformy se řídí českým právem s vyloučením aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Příslušnost soudu pro veškeré výše uvedené spory se určí dle sídla Continental.

Ukáží-li se jednotlivá ustanovení Podmínek užívání zcela anebo zčásti neplatnými, nemá toto vliv na platnost ostatních ustanovení Podmínek užití. Neplatné ustanovení bude nahrazeno ustanoveními zákona.

 

Copyright © 2016 Výlučná práva užití Continental AG a jejích dceřiných společností.