Mercedes Benz World 2019
Vyhrajte zážitek z jízdy

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Continental Barum s.r.o., se sídlem Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika, IČ: 45788235 zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15057 („Continental“) zpracovává coby správce osobních údajů v souvislosti s Vaším přihlášením do soutěže Power of the brands na stránkách https://www.continental-pneumatiky.cz („soutěž“) Vaše osobní údaje.

 

1. Obecná ustanovení

Osobní údaje, které jste uvedl(-a) při registraci do soutěže, jsou shromažďovány, zpracovávány a užívány společností Continental za účelem Vašeho zařazení do soutěže, samotné realizace soutěže, informování o výhercích a k distribuci a předání výher.

Výše uvedené zpracování osobních údajů provádíme na základě Vašeho souhlasu, který jste vyjádřil/a tím, že jste se přihlásil/a do soutěže (viz čl. 7 Podmínek účasti v soutěži Power of the brands).

Vaše osobní údaje mohou být za výše uvedenými účely předány našim pověřeným smluvním partnerům (např. společnosti EAST END COMMUNICATIONS GmbH, Gasstraße 12, D-22761 Hamburg, Spolková republika Německo, zajišťující technickou organizaci soutěže, distribuci výher). Takto předané osobní údaje nejsou sdíleny s dalšími třetími stranami.

V souladu s ustanoveními právních předpisů jsou veškeré Vaše osobní údaje považovány za přísně důvěrné.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro výše uvedené účely pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání soutěže a následných činností spojených s realizací soutěže a distribucí výher. Delší doba uchovávání osobních údajů může vyplývat z právních předpisů (např. až 10 let pro daňové a účetní účely), případně může být odůvodněna jinými zájmy na ochraně práv naší společnosti (např. v případě sporů nebo uplatnění právních nároků).

 

2. Práva subjektu osobních údajů

Vaše osobní údaje budou vždy shromažďovány, zpracovávány a užívány v souladu s platnými a účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů EU č. 2016/679 („GDPR“).

Upozorňujeme Vás, že jako subjekt osobních údajů, máte podle Nařízení EU o ochraně osobních údajů (EU GDPR) v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ve vztahu ke společnosti Continental následující práva:

  1. žádat přístup ke svým osobním údajům, tzn. můžete od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím vyjmenovaným v článku 15 GDPR;
  2. žádat opravu nepřesných osobních údajů podle článku 16 GDPR;
  3. žádat výmaz osobních údajů, pokud jsou dány důvody uvedené v článku 17 GDPR;
  4. žádat omezení zpracování v případech upravených v článku 18 GDPR;
  5. získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na předání těchto údajů jinému správci, a to za podmínek uvedených v článku 20 GDPR; a
  6. vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů podle článku 21 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím zaslání Vaší žádosti nebo námitky emailem zaslaným na adresu: gdpr@barum.cz. Po obdržení Vaší žádosti nebo námitky, Vám poskytneme informaci o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti; tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud žádosti o přijetí opatření nevyhovíme, informujeme Vás o důvodech nepřijetí opatření, a to bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce od přijetí žádosti.

Pokud máme pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle tohoto odstavce, můžeme chtít po žadateli dodatečné informace k potvrzení jeho totožnosti. V případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, můžeme odmítnout žádosti vyhovět, anebo uložit přiměřený poplatek za její vyřízení.

Dále máte právo obrátit se se stížností na orgán dozoru – Úřad na ochranu osobních údajů – pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

 

V případě, že zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu, máte v souladu s článkem 21 EU GDPR máte právo kdykoliv svůj souhlas se shromažďováním, zpracováváním/ukládáním a užíváním Vašich osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu musí být písemné a adresováno společnosti Continental nebo odesláno na emailovou adresu ochranadat@continental.cz , případně gdpr@barum.cz.

 

V případě jakýchkoli dotazů nebo stížností můžete písemně (například emailem) kontaktovat naše pověřence pro ochranu osobních údajů. E-mail: ochranadat@continental.cz ,případně gdpr@barum.cz.

 

3. Ochrana uložených osobních údajů

Naše společnost i pověření smluvní partneři (zpracovatelé) užívají technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vámi poskytnutých osobních údajů před manipulací, ztrátou, zničením a přístupem neoprávněných osob. Tato bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována a adaptována v souladu s nejnovější technologií. Poskytnuté nešifrované údaje by potenciálně mohly být spatřeny třetími osobami. Proto bychom chtěli zdůraznit, že pokud jde o přenášení údajů po internetu (například e-mailem), nelze garantovat bezpečný transfer údajů. Citlivé údaje by proto neměly být přenášeny buď vůbec, anebo pouze prostřednictví bezpečného spojení (SSL). Pokud jste poté, co získáte přístup ke stránkám nebo souborům, vyzváni k poskytnutí osobních údajů, prosím uvědomte si, že přenášení takových údajů přes internet nemusí být bezpečné a že existuje riziko, že údaje mohou spatřit a manipulovat s nimi třetí osoby. 

K zajištění ideálního prostředí na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Kliknutím sem získáte další informace, popřípadě budete moci změnit nastavení souborů cookie.