Mercedes Benz World 2019
Vyhrajte zážitek z jízdy

 

Podmínky účasti v soutěži Power of the brands

1. Organizátor

Soutěž organizuje společnost Continental Barum s.r.o., se sídlem Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika, IČ: 45788235 zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15057 („Continental“).
Veškeré otázky, komentáře a stížnosti související se soutěží prosím směřujte na adresu marketing@continental.cz.


2. Podmínky účasti

2.1 Do soutěže se lze přihlásit jednorázovou registrací. Pokud se chcete přihlásit, vyplňte registrační formulář a odpovězte na soutěžní otázku nejpozději do 31. 1. 2019. Účast v soutěži je zdarma.

2.2 Soutěže se mohou účastnit všechny osoby ve věku 18 let a starší, které mají trvalý pobyt na území České republiky. Za účelem registrace musí účastníci uvést své skutečné jméno a příjmení a svou emailovou adresu. Účast pod smyšleným jménem nebo jménem jiné osoby není povolena. Není dovoleno se do soutěže přihlásit více než jednou (nebo pod různými jmény). Pro účast na zkušebních jízdách musí mít účastníci platný řidičský průkaz.

2.3 Přihlásit se do soutěže nejsou oprávněni zaměstnanci společnosti Continental nebo společností, které s ní tvoří koncern nebo jiné podobné podnikatelské uskupení ve smyslu ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a jejich rodinný příslušníci, ani osoby, které se podílely na navržení a vytvoření soutěže.


3. Trvání soutěže a ceny

3.1 Do soutěže se lze přihlásit od 1. 9. 2018 v 00:00:01 a končí 31. 1. 2019 23:59:59.

3.2 Jakmile bude soutěž uzavřena, Continental provede slosování všech zúčastněných v soutěži a náhodně vybere jména vítězů.
Náhodný výběr se uskuteční 5. února 2019 v 14:00 ve společnosti Continental Barum s.r.o. na adrese Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice. Losování proběhne za účasti 5ti členné komise, která pomocí softwarové aplikace vylosuje 4 výherce. Členové komise následně vypracují protokol obsahující místo, datum a čas losování, jména členů komise a jejich funkce, a jména výherců vč. ostatních dat souvisejících s losováním. Losování končí okamžikem, kdy jsou vybráni všichni výherci.

3.3 Ze všech účastníků soutěže budou vylosováni 4 výherci, kdy každý z výherců obdrží následující výhru:

3denní zájezd do Londýna v termínu 3. – 5. května 2019

  • Zpáteční letenky z předem určeného letiště (k preferovanému letišti bude přihlédnuto)
  • Transfery na místě dle programu
  • Ubytování 2 noci v hotelu
  • Strava zajištěna
  • 1denní výlet do Mercedes-Benz World v Londýně zahrnující testovací jízdy

Výměna nebo směna ceny za hotovost není povolena. Výhra nezahrnuje transfery na místo odletu a následně zpět.

3.4 Continental si vyhrazuje právo bez předchozího ohlášení a bez nutnosti uvedení důvodů soutěž předčasně ukončit anebo prodloužit. To platí zejména v případě, kdy nemůže být z technických nebo právních důvodů garantováno, že soutěž proběhne řádně. V takovém případě účastníkům soutěže nevznikají vůči společnosti Continental žádné nároky.


4. Vyrozumění vítězů

4. Vítězové budou vyrozuměni e-mailem ihned po losování.

4.1 Pokud vítěz nekontaktuje společnost Continental, případně příslušného spolupracujícího partnera do 2 týdnů od vyrozumění, nárok na cenu bez náhrady zanikne. Pokud se nepodaří z důvodů na straně vítěze cenu doručit, nárok na cenu zaniká bez náhrady.


5. Vyloučení z účasti v soutěži

Continental si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy vyloučit účastníky ze soutěže, odmítnout přidělit ceny a žádat ceny zpět, pokud vznikne důvodné podezření ohledně poskytnutí nepravdivých informací, manipulace, porušení těchto Podmínek účasti v soutěži nebo jiného zakázaného jednání.


6. Omezení odpovědnosti

Účastník bere na vědomí, že Continental nezaručuje ani nezajišťuje dostupnost webových stránek, prostřednictvím kterých se soutěž koná, ani jejich obsah. Continental si vyhrazuje právo ukončit provoz těchto webových stránek (a to i bez předchozího upozornění) nebo k nim částečně nebo zcela omezit přístup. Continental není odpovědný za insolvenci spolupracujících partnerů ani za z toho plynoucí důsledky na konání soutěže a předání cen. Continental, jeho orgány, zaměstnanci nebo zástupci neodpovídají za újmu způsobenou chybou, zpožděním, přerušením spojení; poruchami technických zařízení nebo služeb; nesprávným obsahem, ztrátou nebo vymazáním údajů; viry; nebo za újmu způsobenou z jakéhokoli jiného důvodu během účasti v soutěži, ledaže újma byla způsobena jednáním v hrubé nedbalosti nebo úmyslně. Toto vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na újmu na zdraví ani na ohrožení života nebo zdraví.


7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Přihlášením do soutěže a odesláním příslušného registračního formuláře účastník uděluje společnosti Continental souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých při registraci do soutěže, pro účely realizace a propagace soutěže. Podrobné informace o tom, jak společnost Continental zpracovává osobní údaje účastníků, stanoví Podmínky ochrany osobních údajů, jejichž odsouhlasení je podmínkou účasti v soutěži.

7.2 Poskytnutí osobních údajů pro účely účasti v soutěži je zcela dobrovolné, bez jejich poskytnutí však není účast v soutěži možná. Účastníci mohou souhlas se zpracováním jejich osobních údajů kdykoliv odvolat a tím odstoupit ze soutěže. Souhlas musí být odvolán písemně a adresován společnosti Continental, nebo zaslán e-mailem na gdpr@barum.cz. Po obdržení odvolání souhlasu budou shromážděné uložené osobní údaje účastníka okamžitě smazány.


8. Uveřejnění výherců

8.1 Přihlášením do soutěže rovněž účastníci pro případ výhry v soutěži udělují souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a místa bydliště na webových stránkách společnosti Continental a v reklamních médiích užívaných společností Continental, a to na webových stránkách Continental, https://www.continental-pneumatiky.cz , a zároveň na Facebookovém profilu Continental na adrese https://www.facebook.com/continentalcz. Účastníci mohou souhlas se zveřejněním svých osobních údajů kdykoliv odvolat, a tím odstoupit ze soutěže. Souhlas musí být odvolán písemně a adresován Continental, nebo zaslán e-mailem na adresu gdpr@barum.cz. V takovém případě se uplatní článek 4.1 těchto Podmínek účasti v soutěži.

8.2 Společnost Continental zpracovává, resp. uveřejňuje údaje o výhercích v soutěži na svých webových stránkách a na svém facebookovém profilu po dobu maximálně 1 roku.


9. Ostatní

9.1 Nároky na výhru nelze uplatnit u soudu.

9.2 Tyto Podmínky účasti v soutěži a právní vztah mezi účastníky a společností Continental se řídí výlučně právním řádem České republiky.

9.3 Pokud některé z ustanovení těchto Podmínek účasti v soutěži je nebo se stane částečně nebo zcela neplatné, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení Podmínek účasti v soutěži. Neplatné ustanovení bude nahrazeno platným ustanovením, které nejlépe odpovídá vyjádřenému ekonomickému cíli a záměru neplatného ustanovení. To platí i pro případ, že tyto Podmínky účasti v soutěži obsahují neúmyslné opominutí.

9.4 Místem plnění je Česká republika a příslušnými soudy jsou soudy v České republice, a to v rozsahu, ve kterém je volba příslušného soudu dohodou přípustná. Pokud účastník nemá obecně příslušný soud v zahraničí anebo se po přihlášení do soutěže odstěhuje do zahraničí, příslušné jsou soudy v místě obchodního vedení společnosti Continental.

K zajištění ideálního prostředí na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Kliknutím sem získáte další informace, popřípadě budete moci změnit nastavení souborů cookie.