Produkty pro osobní / van / 4x4 vozidla

stage_image1_lg

Společnost

Podmínky účasti v soutěži

1. Organizátor
Soutěž organizuje Continental Reifen Deutschland GmbH, Büttnerstr 25, 30165 Hannover, Germany.
Veškeré otázky, připomínky nebo stížnosti spojené se soutěží směřujte na onlinemarketing@conti.de.


2. Způsobilost k účasti
2.1 Do soutěže se lze přihlásit jednorázovou registrací. K registraci vyplňte registrační formulář a odpovězte na soutěžní otázku do 29. Června, 2018. Účast je bezplatná.


2.2 Všechny osoby, kterým je alespoň 18 let a mají bydliště ve Spolkové republice Německo, mají nárok na účast. Při registraci musí účastníci uvést své oficiální jméno a příjmení a svoji e-mailovou adresu. Účast pod falešným jménem nebo jménem jiné osoby není povolena. Několikanásobné přihlášení se do soutěže (nebo přihlášení pod různými jmény) není povoleno.


2.3 Zaměstnanci společnosti Continental nebo společnosti přidružené k společnosti Continental podle § 15 a násl. německého zákona o o akciových společnostech a jejich rodiny, jakož i ti, kdo se podílejí na navrhování a vytváření soutěže, se zúčastnit nemohou.


3 Doba trvání soutěže a ceny
3.1 Lhůta pro účast v soutěži začíná 28. Květen, 2018 o půlnoci a končí 29. Června, 2018 o půlnoci.


3.2 Jakmile bude soutěž uzavřena, společnost Continental provede slosování všech účastí v soutěži a náhodně vybere jména vítězů.


3.3 Následující ceny budou uděleny pomocí slosování všech účastníků:
První cena: Amazon voucher
Druhá cena: Amazon voucher
Třetí cena: Amazon voucher
Čtvrtá cena: Amazon voucher
Pátá cena: Amazon voucher

Vrácení, výměna nebo směna ceny za hotovost není povolena.


3.4 Vítěz je výhradně zodpovědný za jakékoli zdanění ceny.


3.5 Continental si vyhrazuje právo předčasně ukončit nebo prodloužit soutěž bez předchozího oznámení a bez uvedení důvodů. To platí zejména tehdy, jestliže neexistuje žádná záruka, že soutěž může být řádně provedena z technických nebo právních důvodů. V takovém případě účastníkům nevznikají žádné nároky vůči společnosti Continental.


4 Vyrozumění vítězů
4.1 Vítězové budou okamžitě po slosování vyrozuměni e-mailem.


4.2 Pokud v průběhu [_2_] týdnů od oznámení vítěz nekontaktuje společnost Continental nebo příslušného partnera pro spolupráci, ztrácí nárok na výhru bez náhrady. Pokud cena nemůže být doručena do [_2_] měsíců od vyrozumění vítěze z důvodů, za které je vítěz odpovědný, ztrácí nárok na výhru bez náhrady.


5 Vyloučení z účasti v soutěži
Společnost Continental si vyhrazuje právo použít své vlastní uvážení k vyloučení účastníků soutěže, odepření a vyžádání ceny zpět, pokud existuje důvodné podezření z nepravdivých informací, manipulace, porušení těchto podmínek účasti nebo jiných zakázaných činností.


6 Odmítnutí odpovědnosti
Účastník bere na vědomí, že společnost Continental nezaručuje ani nezajišťuje dostupnost internetových stránek požadovaných k účasti na soutěži nebo jejich obsah. Společnost Continental si vyhrazuje právo přestat provozovat tyto internetové stránky (včetně bez předchozího oznámení) nebo k nim zcela nebo částečně omezit přístup. Společnost Continental nenese odpovědnost za platební neschopnost partnerů pro spolupráci ani z toho vyplývající důsledky pro uskutečnění soutěže a zajištění cen. Společnost Continental, její orgány, zaměstnanci nebo zástupci nenesou odpovědnost za škody způsobené chybami, zpožděním nebo přerušeními přenosu; závady v technických zařízeních nebo službách; nesprávný obsah, ztráty nebo vymazání dat; viry; nebo škody, ke kterým může dojít z jakéhokoli jiného důvodu při účasti v této soutěži, ledaže je společnost Continental zodpovědná za takovou škodu z důvodu zlého úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Toto vyloučení odpovědnosti se nevztahuje ani na tělesná zranění, ani na ohrožení života nebo zdraví.


7 SOUHLAS
7.1 Registrováním účastníci deklarují svůj výslovný souhlas s tím, aby společnost Continental uchovávala jejich osobní údaje po dobu trvání, pokud je uchovávání a předávání těchto údajů nezbytné k provedení soutěže. Po ukončení soutěže budou údaje vymazány v souladu se zákonnými předpisy. Pokud účastníci výslovně nepotvrdí jinak, informace poskytnuté v rámci této soutěže se používají pouze za účelem provedení soutěže a nebudou zveřejněny třetím osobám bez výslovného souhlasu účastníků.


7.2 Účastníci mají právo kdykoli odvolat svůj souhlas s uchováváním svých údajů a tím stáhnout svoji účast ze soutěže. Souhlas musí být stažen písemně zasláním na adresu Continental Reifen Deutschland GmbH, Büttnerstr 25, 30165 Hannover, Germany, nebo zasláním e-mailu na adresu onlinemarketing@conti.de. Po odebrání souhlasu budou shromážděné a uložené osobní údaje účastníka ihned smazány.


8 Další
8.1 Obracení se na soudy není přípustné.


8.2 Tyto podmínky účasti a veškeré právní vztahy mezi účastníky a společností Continental podléhají výhradně právu Česká republika.


8.3 Pokud se stane jedna z těchto podmínek účasti zcela nebo částečně neplatnou, nebude to mít vliv na platnost zbývajících podmínek účasti. Neplatná podmínka se nahradí právně platným ustanovením, které nejvíce odpovídá vyjádřenému komerčnímu účelu a účelu neplatné podmínky. Toto platí v případě, že tyto podmínky účasti obsahují neúmyslné opomenutí v ustanoveních.


8.4 Místo plnění a místo soudní příslušnosti je Hanover, Germany, pokud je dohoda týkající se této okolnosti povolena. Pokud nemá účastník v Německu žádný obecný místně příslušný soud nebo se po vstupu do soutěže přestěhuje do zahraničí, bude sídlo společnosti Continental dohodnuto jako místo soudní příslušnosti.  

K zajištění ideálního prostředí na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Kliknutím sem získáte další informace, popřípadě budete moci změnit nastavení souborů cookie.